Medezeggenschapsraad


                       
Klik
hier voor: Beleidskaders MR
Klik
hier voor: Verkiezingsregelement MR


Klik hier voor: Jaarverslag 2015-2016                        
Klik hier voor: Jaarverslag 2016-2017
Klik
hier voor: Jaarverslag 2017-2018           
Klik
hier voor: Jaarverslag 2018-2019
Klik
hier voor: Jaarverslag 2020-2021
Klik hier voor: Jaarverslag 2021-2022
Klik
hier voor: Jaarverslag 2022-2023 


Nieuws uit de MR:  

De Medezeggenschapsraad, afgekort MR, bestaat uit een evenredig aantal ouders en leerkrachten en heeft een belangrijke functie op school. Op de Juliana van Stolberg bestaat de MR uit zes personen, 3 ouders en 3 leerkrachten.

Leerkrachten;
Janneke Admiraal
Danielle Kemperink
Tanya Kruijver

 
Ouders;
Els Husson
Thijs Burger
Mels Kroon
Barbara Rooimans

Elke vertegenwoordiger in de MR heeft een zittingstermijn van 3 jaar. Na deze periode kan er een nieuwe kandidaat verkiesbaar worden gesteld. Communicatie hierover zal plaatsvinden via de juliaandacht en de website. Voor de termijnen van de huidige leden verwijzen wij naar het jaarverslag (zie de link naar het jaarverslag hieronder op de site)
Op school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Hierin wordt zij ondersteund door de MR van de school door het geven van advies en het meedenken over verschillende onderwerpen.

Tijdens de vergaderingen, die ongeveer 10 keer per schooljaar plaatsvinden, komt de MR met de directie bijeen om te praten over het beleid van de school. Tijdens de vergaderingen informeert de directie de MR over plannen, wijzigingen en lopende zaken rondom het schoolbeleid. Afhankelijk van het soort beleid heeft de MR hierbij een advies- en/of instemming of bevoegdheid. Naast mededelingen van de directie wordt tijdens de vergadering ook gepraat over beleidszaken of actuele gebeurtenissen die door de MR op de agenda zijn gezet.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: 

·         het schoolontwikkelingsplan en beleidsplan
·         schoolgids
·         de identiteit en PR van de school
·         de schoolorganisatie
·         het beleidsmatig besteden van de financiën
·         het vakantierooster
·         formatieplan
·         Tevredenheidpeilingen
·         Kwaliteit van het onderwijs

De MR heeft een aantal bevoegdheden:
 

Als MR vinden wij het belangrijk om bij alle te maken keuzes uit te gaan van de versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij streven we naar een open en toegankelijke communicatie met onze achterban en naar openheid in het delen van informatie.
Voor ons als MR is het belangrijk te weten wat er leeft in en rond de school. De MR kan de rol van schakel tussen ouders, team en het bestuur vooral waarmaken als ouders en personeelsleden zich laten horen via de MR. Heeft u als ouder of leerkracht een belangrijke vraag of verzoek met betrekking tot het beleid op school, aarzel dan niet om ons op zaken te attenderen, persoonlijk of per e-mail.  Langs deze weg kunnen er vragen aan de directie worden gesteld en zal de MR een standpunt innemen. Op deze manier kunnen er (voor u) belangrijke beleidsveranderingen plaatsvinden.

mr.jvstolberg@isobscholen.nl

Bijna iedere maand is er een bijeenkomst van de MR op school waarbij onderling vergaderd wordt maar ook deels samen met de directeur. U kunt daarbij aanwezig zijn, neemt u dan wel even contact op met de MR om dit aan te geven.
De vergaderingen voor dit schooljaar worden gehouden op de volgende avonden: