Wat leren de kinderen in groep 6


In groep 6 zijn de lessen langer en wordt het werktempo hoger. De spelling wordt flink uitgebreid, evenals het ontleden. Ook wordt de werkwoordspelling behandeld. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Leeslink.
Het schrijfonderwijs wordt in groep 6 afgerond; we zien dat het persoonlijk handschrift zich voorzichtig begint te ontwikkelen.
Bij het vak rekenen krijgen de kinderen veel nieuwe stof. Optellen en aftrekken onder elkaar tot 1 miljoen, vermenigvuldigen onder elkaar, deelsommen en breuken worden behandeld.
Er wordt een begin gemaakt met het werken aan: tabellen, grafieken, breuken, omtrek en oppervlakte.
De computer biedt oefenmateriaal voor een verdere ondersteuning.
 
Er wordt gewerkt met een weektaak, waarop ook het weekrooster staat. Op de weektaak staat ook de extra instructie, de taakaanpassingen en enkele vaste weektaakonderdelen. Dit brengt een zekere vrijheid van werkkeuze met zich mee; het kind neemt verantwoordelijkheid door ervoor te zorgen, dat het na een week ook inderdaad af is. Daarnaast zijn er aanvullende taken voor de snelle werkers.
 
Bij topografie worden de provincies van Nederland behandeld en ingeoefend. Gedurende het schooljaar doen we tenminste vijf thema’s - samen met groep 5 - uit de digitale thematische lesmethode IPC.
Naast de thema’s die behandeld worden bij IPC komen tal van onderwerpen aan bod bij de presentaties van een spreekbeurt en een werkstuk. Voor
 
Persoonsvorming en Burgerschap doen we lessen uit  “Leefstijl” en “de Gelukskoffer” .
Daarnaast doen we aan Talentontwikkeling en voeren talentgesprekken met de leerlingen.
Programmeren wordt geoefend met opdrachten voor Bomberbots.
Engels lerende kinderen aan de hand van Engelse liedjes.
We hebben een vakleerkracht muziek, die eens in de twee weken een muziekles verzorgt.
Voor drama (toneel) is er een vakleerkracht die op de vrijdagmiddag een serie lessen geeft.
 
Het verkeersonderwijs sluit aan op de dagelijkse ervaring die kinderen in het verkeer opdoen. Onderwerpen zijn: voorrang, veiligheid, verkeerstekens en: is je fiets in orde?
 
De lichamelijke opvoeding bestaat uit een wekelijkse les door de eigen leerkracht en een gymles door een vakleerkracht.
Om de week zwemt groep 6 op donderdag in zwembad “de Witte Brug”.