Wat leren de kinderen in groep 3


In groep 3 wordt veel aandacht besteed aan het leren lezen.
De leesmethode die wij gebruiken is Lijn 3. Hierin staat de letter centraal.
De kinderen leren snel om letters te herkennen en nieuwe woorden te lezen.
In elk thema komen de verschillende leerdomeinen aan bod: lezen, spelling, woordenschat, communicatie, begrijpend luisteren, stellen, leesbevordering en wereldoriëntatie. Lijn 3 werkt op 3 verschillende instructie- en verwerkingsniveaus.
Halverwege het schooljaar is het leesonderwijs zodanig gevorderd, dat begonnen wordt met niveaulezen. De kinderen worden getoetst om hun leesniveau vast te stellen. Ieder kind heeft een leeslijst met boeken op eigen niveau. Zij kiezen uit de schoolbibliotheek een boek, lezen dit en tekenen het af op hun leeslijst.
 
Het schrijfonderwijs sluit aan bij het aanvankelijk leesonderwijs.
Zodra de kinderen een letter hebben leren lezen, wordt die geschreven in het schrijfschrift.
 
Voor het rekenonderwijs wordt de methode "Wereld in getallen" gebruikt. Deze methode is op diverse niveaus uitgewerkt en wordt gedifferentieerd aangeboden. (“op maat”)
Er wordt gebruik gemaakt van materialen als een getallenlijn, rekenrekjes en blokjes.
In groep 3 rekenen we tot 20; geregeld vindt er al een getallenoriëntatie plaats tot 100.
Voor het natuur- en techniekonderwijs en milieueducatie volgen we elke week de schooltelevisie-uitzendingen van de serie "Studio Snugger” en “Huisje, boompje, beestje”.

Gedurende het schooljaar werken we aan vijf IPC thema’s - vaak gekoppeld aan thema’s van Lijn 3. Soms werken we daaraan samen met groep 4.
Op diverse momenten wordt er gezongen, geknutseld, getekend of aan dramatische expressie gedaan.
Engels leren we met behulp van Engelse liedjes. We hebben een vakleerkracht muziek, die eens in de twee weken een muziekles verzorgt.
 
Programmeren wordt geoefend met (auto) Probots.
Een keer in de week wordt er gewerkt met Leefstijl aan sociale vaardigheden.
Met de methode Gelukskoffer werken we aan persoonsvorming. In groep 3 worden ook lessen Rots en Water gegeven om die persoonsontwikkeling te ondersteunen.
Twee keer in de week krijgen de kinderen gymles; een keer van de vakleerkracht en een keer van de eigen leerkracht.